ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტუდენტთა რეგისტრაცია

სახელი
გვარი
პირადი ნომერი
მოქალაქეობა
დაბადების თარიღი
მისამართი
ელ-ფოსტა
ტელ.

ფაკულტეტი
სწავლების საფეხური
სპეციალობა
სწავლების წელი

უცხო ენების ცოდნა: (A1/A2/B1/B2/C1/C2)
ინგლისური:    გერმანული:    ფრანგული:    იტალიური:   
ესპანური:    ბერძნული:    თურქული:    სხვა:   
მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა ERASMUS MUNDUS-ის გაცვლით პროგრამაში?
(დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ რომელ საფეხურზე?)

გაქვთ გატარებული ევროპაში 12 თვეზე მეტი ბოლო 5 წლის განმავლობაში?
გთხოვთ, ატვირთოთ დოკუმენტები PDF ფორმატში.
  1. პირადობის მოწმობის/საერთაშორისო პასპორტის ასლი:
  2. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ (ქართულ ენაზე):
  3. Europass CV (ინგლისურ ენაზე):
  4. მოტივაციის წერილი არაუმეტეს 1 გვერდისა (ინგლისურ ენაზე):
  5. ნიშნების ფურცელი (ინგლისურ ენაზე):
  6. ეკონომიკური, სოციალური ან ჯანმრთელობის პრობლემის დამადასტურებელი ცნობა (არსებობის შემთხვევაში ინგლისურ ენაზე, ნოტარიულად დამოწმებული ასლი):
  7. წინარე განათლების საფეხურის დამადასტურებელი დიპლომის დანართი მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის (ინგლისურ ენაზე):
  8. ინდივიდუალური სარეკომენდაციო წერილი (ქართულ ენაზე):
  9. სასწავლო ხელშეკრულება:

ასატვირთი ფაილების ჯამური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 10 Mb-ს, ხოლო თითოეული ფაილის ზომა კი 5 Mb-ს!   

არასრულად შევსებული აპლიკაცია არ განიხილება!


© 2015-2023, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი